เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และทีมวิจัย เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือนโยบาย การดำเนินงาน การเตรียมเอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร และการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอต่อแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศของกลุ่ม ทั้งนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขอรับทุน การหานักวิจัยร่วมให้ตรงความต้องการของแหล่งทุน และโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 3 กลุ่มวิจัยได้ร่วมประชุมกับคณาจารย์ แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อขอข้อมูลความสนใจและแนวทางวิจัยของนักวิจัยในแขนง พร้อมทั้งได้นำเสนอแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ และปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอ กำหนดนักวิจัยที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามความต้องการของแหล่งทุน เพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมกันต่อไป

 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคาร 3 กลุ่มวิจัยร่วมประชุมและวางแผนปฏิบัติการวิจัย ในโครงการแบบบูรณาการ 3 สาขาภายใต้ชุดโครงการนำร่อง ด้านผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อสุขภาพผู้สูงวัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ หทัยชนก อภิโกมลกร ภาควิชากิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ร่วมวิจัย ปรึกษาหารือแผนปฏิบัติการและสร้างแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาตามแผนงาน ในโครงการนำร่อง ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะทำให้เกิดความชัดเจนด้านสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อจัดทำแนวทางป้องกันแก้ไขร่วมกับชุมชนต่อไป

ติดต่อ
  • facebook