สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน AMS CMU 47 ปี "ชาวสีน้ำเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไป ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคุณจำลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 27 ท่าน ประจำปี 2565 ดังนี้

สาขาเทคนิคการแพทย์

1. คุณธวัช  สุรินทร์คำ     
2. พลตรีหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสาวนีย์ ลีละยูวะ   
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เทคนิคการแพทย์หญิง นวพรรณ จารุรักษ์ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง 
5. คุณสิริน ชีพชัยอิสสระ    
6. คุณปราณี อินทะชัย    
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

สาขากิจกรรมบำบัด
9. รองศาสตราจารย์เทียม  ศรีคำจักร์ 
10. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย 
11. คุณยุพาพรรณ  ศิริอ้าย    
12. คุณอินทิรา อะตะมะ    
13. คุณจีรวิทย์  จักนิสสัย      
14. คุณอภิวัฒน์ ลีวัฒนหิรัญไพศาล  

สาขากายภาพบำบัด
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา 
16. คุณณัฐนันท์ อุสายพันธ์   
17. คุณสุธีลักษณ์ ลาดปาละ   
18. คุณปิยะมาศ  คีรีแก้ว      


สาขารังสีเทคนิค
19. รองศาสตราจารย์ สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช 
22. คุณสังคม วิทยนันทน์    
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
24. คุณธรรมรัตน์ บุญสูง    
25. คุณวีรวัตร  แสนบุญเลิง   
26. คุณชาญวิทย์ ไชยโรจน์   
27. คุณเอกลักษณ์ เตจ๊ะ        

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินวงสุทราภรณ์และคณะฯ ผู้เป็นหนึ่งในต้นเสียงเพลงประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 

รวมภาพความประทับใจ 

อัลบั้มชุดที่ 1 AMS Reunion 65-001-ภาพหมู่รวม-ศิษย์เก่าดีเด่น  Click Link  >> https://cmu.to/0D7hQ

อัลบั้มชุดที่ 2  AMS Reunion 65-002-ภาพบรรยากาศงาน Click Link  https://cmu.to/eDNmq