คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Biosafety & Biosecurity Workshop: The Training of Trainers” โดยมีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และอาจารย์ ดร. อานันต์ นิธิชานน และสมาชิกกลุ่มวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และแนวทางการจัดการหลักสูตรอบรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ร่างหลักสูตรอบรม และผู้ที่สนใจทางด้านนี้ รวมไปถึงการเตรียมการสำหรับขอตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะด้านห้องชีวนิรภัยระดับ 3 ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมวางระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน การอบรมนี้มีทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยมีนักวิจัยชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมบรรยายและนำประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ Prof. Gregory Bancroft, Chair of the Faculty Health & Safety Committee, Dr. Anton de Paiva, Head of Occupational Health & Safety และ Dr. Marian Blokpoel, BioRisk Manager & Faculty Safety Partner จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK และผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมชีวนิรภัยแห่งประเทศไทย ดร. ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ทองท้วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ยศธนา คุณาทร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง  CMU environmental & occupational health & safety โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา และ CMU Lifelong Education โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม The BrickX อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยในการประชุมจัดให้มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ แบบฉับพลันตลอดการประชุมทั้งวัน และยังมีการประชุมภาคปฏิบัติ (เฉพาะภาษาอังกฤษ และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) ณ โรงแรม VC@SUANPAAK Boutique Hotel จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการเพื่มขึ้น โดยเฉพาะสำหรับระดับ 3 เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติและการจัดการศึกษาอบรมต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางชีวภาพของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสากลร่วมกันต่อไป

ติดต่อ
  • facebook