คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และอาจารย์ ดร. อานันต์ นิธิชานน และสมาชิกกลุ่มวิจัย ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติแบบไฮบริด ในหัวข้อเรื่อง “Climate Changes: Ambient PM2.5 and Public Health Concerns” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์กิตติมศักดิ์เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมมีการบรรยายพิเศษ Keynote เรื่อง CMU SDG: Policy and Implementations โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีด้านบริหารการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ในการประชุมมีการบรรยายทางวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5 และปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข โดยวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรรยายทั้งทางออนไลน์และออนไซต์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ ภาควิชาคณิตศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ ภาควิชาเคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษรา ปัญญา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยจากต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมและบรรยาย ได้แก่ Dr. Ian Mudway ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อปัญหาทางสุขภาพ จาก Imperial College London, Prof. Catherine Hawrylowicz ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคภูมิแพ้ จาก King's College London, Prof. Gregory Bancroft ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine, Prof. Jeremy Brown แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกัน จาก University College London, UK และ Dr. Manabu Ato แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน จาก National Institute of Infectious Diseases, Japan และ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หืด และโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับการนำเสนอผลงานวิจัยโดย อาจารย์ ดร. อานันต์ นิธิชานน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร. พญ. สุวัชรีพร โรจน์ชีวพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยโดย Dr. Taishi Onodera จาก National Institute of Infectious Diseases, ประเทศญี่ปุ่น, Dr. Samntha Palethorpe, University College London และ Dr. Drew Glencross, Imperial College London และคณาจารย์ในคณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำดวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อุษณีย์ วัฒนนันท์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พันธุรี และ อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมด้วยอาจารย์หทัยชนก อภิโกมลกร ภาควิชากิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์ ภาควิชากายภาพบำบัดให้เกียรติบรรยายผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม The BrickX อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสัมมนาได้ผลเป็นอย่างดี สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางประสานสร้างเสริมเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ รวมทั้งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสิบอันดับโลกตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นและปัญหาสุขภาพสำคัญของชุมชนต่อไป