คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐคณบดีเป็นประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ และดนตรีจากวง AMS Band ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 

โดยในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เเซ่โค้ว ภาควิชารังสีเทคนิค
4. นางก๋องคำ ประทุมวัน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม >> https://cmu.to/220965

ติดต่อ
  • facebook