ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  และ ว่าที่ ร.ต.สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวความรู้สึกและขอบคุณคณะทำงานฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.สุริยัน หมอยา จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 

ทั้งนี้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ติดต่อ
  • facebook