ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

โดยในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เเซ่โค้ว ภาควิชารังสีเทคนิค
4. นางก๋องคำ ประทุมวัน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ติดต่อ
  • facebook