ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,478,134.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-09-15_083729.pdf  

ติดต่อ
  • facebook