ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ให้แก่บุคลากรศูนย์บริการฯ โดยมี อาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล และนักกายภาพบำบัดประจำภาควิชากายภาพบำบัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคาร 1 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

ติดต่อ
  • facebook