ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์  อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการฯ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะทำงานบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี และประชาชน ผู้รับการจ้างงานในพื้นที่  เพื่อติดตามการดำเนินงานต่อยอดโครงการ U2T for BCG ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลดอยหล่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูง พัฒนากิจกรรมด้านการดูแลสุขภาวะชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรม BCG ในห้วงเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 และรายงานผลให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระทรวง อว. ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ณ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ติดต่อ
  • facebook