ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากรภาควิชากิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ภาควิชารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของภาควิชา และรับทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs ไตรมาส 2 พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ต่อไป ณ ห้องเรียน NT304-305 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ติดต่อ
  • facebook