ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็น เพื่อนำแผนฯ 13 ไปใช้ในการบริหารงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Group Chief Economist ของ Sea Limited บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอาเชียน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นรู้จัก และได้รับความนิยม อาทิ เกม RoV อีคอมเมิร์ซ Shopee และ AirPay บริษัทเทคโนโลยี "ยูนิคอร์น" ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยมีผู้บริหาร มช. เข้าร่วมสัมมนา กว่า 600 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

 

ภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ติดต่อ
  • facebook