ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะ และบุคลากร คณะเทคนิคกาแรพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

 

ภาพ : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ติดต่อ
  • facebook