ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข อาจารย์ประจำแขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายใน Webinar on Clinical Microbiology หัวข้อเรื่อง "Streptococcus suis: An Emerging Human Pathogen" ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิคอล ไดแอกโนสติคส์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ติดต่อ
  • facebook