ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะเทคนิคการแพทย์ และแผนปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ติดต่อ
  • facebook