อาจารย์ ดร. บุษบา ฉั่วตระกูล กภ. นิภาพร ทองหลอม และ กภ. พิมพ์ ผลเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 และ 10 พฤษภาคม 2565

ติดต่อ
  • facebook