ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2565 ช่วงที่ 2 เพื่อวางแผนงานในการผลักดันงานวิจัย การตีพิมพ์และนวัตกรรมของภาควิชา วางแผนแนวทางการดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาโทและวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและวิชาเชิงทฤษฎี  รวมทั้ง วางแผนการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ณ Tree Scape Retreat Resort จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 

ติดต่อ
  • facebook