แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมเพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิต การแก้ปัญหางานประจำวัน การควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนความรู้ และสามารถนำวิธีการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานธนาคารเลือดได้ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆ เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ติดต่อ
  • facebook