ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,568,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-04-26_140307.pdf  

ติดต่อ
  • facebook