ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 23 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,038,420.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-04-20_103505.pdf  

ติดต่อ
  • facebook