ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
--------------------------------

           ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนัก พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกหน่วยงานและนักศึกษาทุกสาขาวิชายึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติร่วมกัน เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ ทุกหน่วยงานในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
          1. ด้านความโปร่งใส
          ผู้รับบริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลในการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก
          2. ด้านความพร้อมรับผิด
          ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
          3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
          ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต่อหน่วยงาน 3) จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4) จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม และ 5) จริยธรรมของคณาจารย์ 
          4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
          เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
          5. ด้านคุณธรรมในการทำงาน
          ส่งเสริมกระบวนการทำงานและผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน  หรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ
          6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
          ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นปัจจุบัน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565


          (ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ)
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

เพิ่มเติม : ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เจตจำนงสุจ.PDF  

ติดต่อ
  • facebook