ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 187630 ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชาการ

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

ติดต่อ
  • facebook