รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการแทนหัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหาร ระหว่างสองสถาบัน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ ณ ห้องประชุมภาควิชากายภาพบำบัด ชั้น 9 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ติดต่อ
  • facebook