ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหาร
จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

----------------------------

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้คณะเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น

              
          บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้
ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ ศอ.บต. ปีการศึกษา 2563.pdf  

ติดต่อ
  • facebook