***TCAS รอบที่ 3  โครงการรับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนนักรังสีการแพทย์ ***  
นักเรียนที่ประสงค์จะสมัคร TCAS รอบที่ 3  โครงการรังสีขาดแคลนฯ
นักเรียนสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด หรือ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12   แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

เพิ่มเติม : แบบฟอร์มใบตอบรับการเสนอชื่อนักเรียนโครง.docx  

ติดต่อ
  • facebook