ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญคณาจารย์ อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง “Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for  Enhancing Gait and Balance Performance” วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 

                - อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 40 คน (ยกเว้นค่าลงทะเบียน โรงพยาบาลละ 1 คน)

                - นักกายภาพบำบัดทั่วไปจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 20 คน (ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท)

               - คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน

 รหัสกิจกรรม 1094 มีค่าคะแนน 16.5 คะแนน