นางสาวบุษบา ฉั่วตระกูล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอ Oral Presentation Award for geriatric rehabilitation theme (bronze) ในหัวข้อเรื่อง Physiological Factors Associated with Fall Risk in Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ และ Assist. Prof. Dr. Shirley Ngai ที่ปรึกษาร่วม ในงาน the 11th Pan Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR) ณ the Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อ
  • facebook