นางสาวฟ้า เชื้อหงส์ทอง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Travel grant award ในการประชุมวิชาการ the 77th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association (JCA 2018) ในหัวข้อเรื่อง “Cytotoxic Effects of Co-treatment of Doxorubicin-Curcumin and Idarubicin-Curcumin on KG-1a and EoL-1 Leukemic Cell Lines” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย The Japanese Cancer Association และในปีนี้จัดขึ้น ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2561

ติดต่อ
  • facebook