ประชาสัมพันธ์โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ “Health Personnel Training in Disease Surveillance”

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากเครือข่าย Thailand One-Health University Network (THOHUN) และ United State Agency for International Development (USAID) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาระดับบัณฑิต สมัครขอรับทุนเข้าร่วมการอบรมใน โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรนานาชาติ “Health Personnel Training in Disease Surveillance” ในด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ระยะเวลาการเข้ารับการอบรม 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 9 กันยายน 2559

ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทางคณะฯ ได้จัดสรรทุนจำนวน 6-8 ทุน แบ่งเป็น

- ทุนสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยของประเทศพม่า จำนวน 4 ทุน

- ทุนสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของไทย จำนวน 2-4 ทุน

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าอบรมชาวไทย (2-4 คน)

1. เป็นบุคลากรที่มีสัญชาติไทย มีอายุอยู่ระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

ในพื้นที่ประเทศไทย หรือบุคคลที่ศึกษาต่อ/กำลังจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศไทย

2. ผู้เข้ารับการอบรมชาวไทยจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากโครงการ แต่จะได้รับการสนับสนุนโดยการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

3. ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานต้นสังกัดให้มาเข้าร่วมการฝึกอบรม

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม รายละเอียดโครงการดังแนบ

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053- 936026 กำหนดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559

เพิ่มเติม : โครงการทุนฝึกอบรมด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ.pdf   Application Form TH.docx  

ติดต่อ
  • facebook