No Image

การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก โดยมี ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน และมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีนักศึกษาปริญญาเอกจำนวนมากที่สุด (ตลอดหลักสูตร) ให้แด่ ศาตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ และ ศาตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ทำไมอาจารย์จึงควรรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และระบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

[update: 2021-06-08 16:38:34][View : 92]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook