No Image

U2T มช.- ดอยหล่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน พื้นที่ดอยหล่อ

U2T มช.- ดอยหล่อ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน พื้นที่ดอยหล่อ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ในความดูแล 50 ตำบล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากทั้งหมด 3,000 ตำบลทั่วประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้แทนอุทยานแห่งชาติแม่วาง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติแม่วาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

การอบรมในครั้งนี้ มีบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ภาวะผู้นำ และเทคนิคการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด และหัวหน้าโครงการฯ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาเชิงบวก: ปรับ Mindset และเสริมพลังการทำงานเป็นทีมในยุค New Normal" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีกลุ่มผู้รับการจ้างงานในโครงการ (บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา) ตลอดจนคณะทำงานชุมชน ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน 50 คน 

 

[update: 2021-06-07 11:41:56][View : 311]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook