ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากรภาควิชากิจกรรมบำบัดและภาควิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ภาควิชารายงานผลการดำเนินงานตามแผนของภาควิชาและการนำเสนอ Best Practice Sharing ของภาควิชาที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและความคิดเห็นจากบุคลากรต่อการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ผ่านโปรแกรม Zoom Application และห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564