No Image

การเสริมทักษะและสมรรถนะทางคลินิกกายภาพบำบัดสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการผู้สูงไทย วิทยากรโดย คุณกนกกาญจน์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ และการสาธิต share & learn เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางระบบประสาทและนวัตกรรม Rehabilitation innovation วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ นพ.สุรัตน์ ตันประเวช และ กภ.ศิวดล ใจมะโน ภายใต้โครงการเสริมทักษะและสมรรถนะทางคลินิกกายภาพบำบัดสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะทางคลินิกกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย วางแผนการรักษา การรักษาทางกายภาพบำบัด ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ณ ห้องเรียนชั้น 4 และห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564

 

[update: 2021-04-08 16:19:52][View : 187]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook