No Image

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการดูแล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและการออกกำลังกายตามสมัยนิยมทางกายภาพบำบัด” ในวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2564

           ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ อาจารย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เวชกรรมฟื้นฟู และอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการดูแล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและการออกกำลังกายตามสมัยนิยมทางกายภาพบำบัด” ในวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และระบบออนไลน์ สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยมีค่าลงทะเบียนและรูปแบบการอบรม ดังนี้
          • อบรม ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ รับเพียง 120 คนเท่านั้น (ผู้เข้าร่วมประชุม ในเขตภาคเหนือ ยกเว้นผู้ที่มาจากจังหวัดแม่สอด จังหวัดตาก หรือจังหวัดในเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในเขตภาคเหนือเพิ่มเติมก่อนวันประชุม) มีค่าคะแนน 21.5 PTCEU
            คนละ 4,500.- บาท (อบรมภาคบรรยายและปฏิบัติการ วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2564)
         • อบรมผ่านระบบออนไลน์ รับเพียง 150 คนเท่านั้น
            คนละ 2,500.- บาท (อบรมออนไลน์ เฉพาะภาคบรรยาย วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2564) มีค่าคะแนน 14 PTCEU

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ 

[update: 2021-05-05 16:34:35][View : 1132]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook