คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย การดูแลปอด การกายภาพบำบัดเบื้องต้น และการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพของประชาชนในตำบลดอยหล่อ จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564