No Image

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ รุ่นที่ 1

ด้วย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจีโนมิกส์ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
• พัฒนาจัดตั้งศูนย์และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย การวิจัย การแพทย์แม่นยำทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศูนย์แล็บเฉพาะทางการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน
- สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย วิจัย ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
และการแพทย์แม่นยำ
- สามารถจัดตั้งและบริหารศูนย์ และ/หรือห้องปฏิบัติการ ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
และการแพทย์แม่นยำ
- ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล
และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดูแล รักษาสุขภาพของตนเอง และการเข้ารับการบริการจากหน่วยงานการแพทย์แม่นยำทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
• วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อพัฒนางานประจำสู่การวิจัย
• มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์การแพทย์แม่นยำเพื่อสนองตอบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมจะได้รับคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) 50 หน่วยคะแนน

 

> เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563

 

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.ams.cmu.ac.th ในหัวข้อ "ประกาศทั่วไป" วันที่ 30 กันยายน 2563> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน                            โทร.088-751-3673
• ผศ.ดร.ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ              โทร.086-7323038
• ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อนุกูล                                โทร.089-465-3520
• อ.ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์                         โทร.081-023-4776
• คุณธนกร การลักษณี (ประสานงานทั่วไป)        โทร.053-935064

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

[update: 2020-07-03 09:58:59][View : 698]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook