No Image

หลักเกณฑ์การโอนย้ายนักศึกษาต่างคณะหรือต่างสาขา

หลักเกณฑ์การโอนย้ายนักศึกษาต่างคณะหรือต่างสาขา

เพื่อให้การโอนย้ายนักศึกษาต่างคณะหรือต่างสาขาวิชา ที่ประสงค์จะขอโอนย้ายเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งว่าคณะเทคนิคการแพทย์ ไม่เปิดรับนักศึกษาโอนย้ายเข้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ สาขาวิชารังสีเทคนิค

- ข้อมูลการโอนย้ายเข้าสาขาวิชากิจกรรมบำบัดและสาขาวิชากายภาพบำบัด

[update: 2018-10-10 08:24:14][View : 1806]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook