No Image

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม

ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์
          ความ รู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจิตสำนึกในการให้บริการ ด้านการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่น แก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์
          คณะ เทคนิคการแพทย์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ รู้จักขวนขวายหาความรู้ ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจของคณะเทคนิคการแพทย์
         วิสัยทัศน์การดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ คือ “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล” โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “รับผิดชอบสร้างสรรค์ ร่วมกันสามัคคี เอื้ออารีมีน้ำใจ”

          พันธกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติตามพันธกิจของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ โดยมีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เป้าหมาย เป็นสถาบันที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1-3 ของประเทศและเป็น 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซีย

          ค่านิยมองค์กร กำหนดขึ้นจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารประจำคณะ โดยมุ่งหวังให้เป็นค่านิยมและพฤติกรรมสนับสนุนการดำเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะ โดยใช้อักษรย่อของชื่อคณะและมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในการสร้างการจดจำของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ คือ AMS-CMU

                   A – Agility                            มีความคล่องตัว

                   M – Merit                             มีคุณธรรม

                   S – Social Responsibility      มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน

                   C – Competency                  มีความสามารถในการแข่งขันได้

                   M – Model                           เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงาน

                   U – Unity                             มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          สมรรถนะหลัก (Core Competency) :

          1. สามารถสร้างและบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิต และให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
          2. สามารถสร้างนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัย ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในเชิงวินิจฉัยโรค การรักษาและการดูแลสุขภาพ
          3. มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่สามารถส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และตอบสนองความต้องการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย

          เป้าหมายความเป็นเลิศขององค์กร : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

 

 

[update: 2021-03-01 13:07:07][View : 11761]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook