หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ รุ่นที่ 1