หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 1