คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ข่าวการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รายละเอียดละกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 View : 1427
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 View : 466
ขอให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 View : 1009
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป View : 774
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-1360 View : 1077
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา View : 920
ประกาศของหอพักในกำกับสวนดอก View : 1864
แบบฟอร์มขอโอนย้ายสาขาวิชาในคณะฯ View : 617