คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ภาพกิจกรรมศิษย์เก่า
อาจารย์ ดร.อภิพร แซ่อึ้ง ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 4411121 ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 View : 239
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนเข้าประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ View : 779
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา(รางวัลช้างทองคำ) View : 298
คุณชาคริยา พุทธปวน ศิษย์เก่า รหัส 491110073 ได้รับรางวัลProduct Specialist of the year Thailand 2013 View : 316
คุณปรัศนีย์ วงษ์ศิริสิน ศิษย์เก่ารหัส 48 ได้รับรางวัล SALES MANAGERS CHAMPIONS FOR CUSTOMERS 2013 จากบริษัท SANOFI View : 342
คูณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 2911114 สาขารังสีเทคนิค ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติและนานาชาติ View : 303
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงศ์ รหัส 2111032 เข้ารับมอบโล่จากอธิการบดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มช.ประจำปี 2556 View : 271
ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ศิษย์เก่ารหัส 167619 ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ประจำปี 2557 View : 325