คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

จรรยาบรรณวิชาชีพ รังสีเทคนิค

จรรยาบรรณวิชาชีพ รังสีเทคนิค

มาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้ออกระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2547
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121  ตอนพิเศษ 95 ง  วันที่ 31  สิงหาคม  2547)
สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ถือปฏิบัติ  และคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้ออกประกาศ
เรื่อง สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 179 ง  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)

ให้ถือปฏิบัติร่วมกันด้วย


 

[post: 2014-02-04 15:24:01] [View : 867]