คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์

จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์
มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2545 สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์  ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม  2545
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม119  ตอนพิเศษ  76  ง  วันที่ 19 สิงหาคม  2545)
รวมทั้งต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ด้วย และขณะนี้ สภาเทคนิคการแพทย์
ได้จัดทำร่าง ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .......
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547  ต่อไป

[post: 2014-02-04 15:20:05] [View : 1250]