คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

จรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมบำบัด

จรรยาบรรณวิชาชีพ กิจกรรมบำบัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้
ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ถือปฏิบัติ ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๘ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม  ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘)

[post: 2014-02-04 15:18:06] [View : 826]