คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

จรรยาบรรณวิชาชีพ กายภาพบำบัด

จรรยาบรรณวิชาชีพ กายภาพบำบัด

ระเบียบ-46 ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
พ.ศ. 2545 สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด  ถือปฏิบัติ ตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม  2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่ม119  ตอนพิเศษ 76  ง วันที่ 19 สิงหาคม  2545) รวมถึง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
พ.ศ. 2546 และต้องรักษา มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

[post: 2014-02-04 15:14:03] [View : 1072]