คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

จรรยาบรรณนักวิจัย มช.

จรรยาบรรณนักวิจัย มช.

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้นำจรรยาบรรณนักวิจัย

ของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

สภาวิจัยแห่งชาติ มาถือปฏิบัติเป็น จรรยาบรรณนักวิจัย มช.

[post: 2014-02-04 15:02:40] [View : 847]