คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงปี พ.ศ.2554 (สำหรับ นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป)

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แผน ก แบบ ก2
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด แผน ก แบบ ก2
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด แผน ข
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย แผน ก แบบ ก1
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย แผน ก แบบ ก2
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย แผน ข
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย แผน ก แบบ ก2 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

 

[post: 2014-02-04 14:11:29] [View : 5991]