คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

สัมมนาโดย Professor Dr.Srijit Das จาก Department of Anatomy, Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “How to Win the Conference Presentation Prize: “To win a prize in oral or poster category in any conferences” โดย Professor Dr.Srijit Das จาก Department of Anatomy, Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan Malaysia เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

poster.jpg[post: 2015-12-28 15:43:00] [View : 266]