คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนาครั้งที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

“โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2”

                     สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้จักรยานเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  และเพื่อเชิญชวนการใช้จักรยานแทนรถยนต์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายและ พื้นที่ดำเนินการ

1. บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่เป็นนักกีฬาปั่นจักรยาน          จำนวน   5 คน

2. บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการปั่นจักรยาน  จำนวน 35 คน

เส้นทาง “โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2”                                                        

            สมาชิกออกเดินทางโดยรถบัสของคณะเทคนิคการแพทย์ไปยังศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เลือกจักรยานคู่ใจคนละ 1 คัน ปั่นไปตามเส้นทางจักรยานเพื่อชาวเชียงใหม่ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร จากบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถึงห้วยตึงเฒ่า เมื่อถึงห้วยตึงเฒ่าแล้วสมาชิกจะได้ปั่นจักรยานรอบอ่างน้ำ 1 รอบเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ หลังจากนั้น พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า มณฑลทหารบกที่ 33 จะได้จัดวิทยากรนำสมาชิกทุกท่านเดินป่าชมและสัมผัสวิถีธรรมชาติของป่าดิบชื้นอันงดงาม หลังจากนั้นจะกลับออกมารับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมอ่างเก็บน้ำพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย และเดินทางกลับโดยการปั่นจักรยานจากห้วยตึงเฒ่าถึงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา และเดินทางกลับคณะฯด้วยรถบัสโดยสวัสดิภาพ

 

poster.jpg[post: 2015-12-28 10:14:42] [View : 211]